اساسنامه‌انجمن‌ مركزي‌ اولياءومربيان‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
(مصوب‌ جلسه‌ 451 شوراي‌ عالي‌ مورخ‌ 1367/3/19)

فصل‌ اول‌: كليات‌:
هدف‌ غايي‌ ازتعليم‌وتربيت‌ درآيين‌مقدس‌ اسلام‌ وبه‌تبع‌آن‌ درحكومت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ،دست‌يابي‌ به‌مكارم‌ اخلاقي‌ ،يافتن‌ نفسي‌ مطمئنه‌وزكيه‌ وحركت‌ درصراط مستقيم‌ درجهت‌ وصول‌به‌ مقام‌ بندگي‌ شايسته‌خداي‌ توانا،بااستفاده‌ اززمينه‌هاي‌ فطري‌ انسان‌ است‌.
دوركن‌ مهم‌ واساسي‌ اين‌ ترقي‌ وتعالي‌ عبارت‌ است‌ ازكانونهاي‌ باصفاوباهدف‌ خانواده‌ ومدرسه‌ .بنابراين‌، به‌منظور برقراري‌ هرچه‌بيشتر ارتباط ميان‌ اين‌ دوكانون‌ درجهت‌ تحكيم‌ همكاريهاي‌تربيتي‌ وايجاد هماهنگي‌ بين‌كليه‌ مراكزي‌ كه‌تمام‌ ويابخشي‌ ازاهداف‌ آنهاهدايت‌ وتهذيب‌ افكار وتربيت‌ اخلاق‌ عمومي‌ است‌،مؤسسه‌اي‌ غيرانتفاعي‌ ،وابسته‌به‌وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ ،به‌نام‌انجمن‌ مركزي‌ اولياء و مربيان‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ ازاين‌ پس‌ در اين‌ اساسنامه‌،انجمن‌ نوشته‌خواهد شد تشكيل‌ مي‌ گردد.
انجمن‌ مؤسسه‌اي‌ است‌ كه‌ زيرنظر مديريتي‌ منصوب‌ از جانب‌ وزيرآموزش‌ وپرورش‌ باعنوان‌ قائم‌مقام‌ وزير (نماينده‌ تام‌ الاختياروزير)دراين‌ زمينه‌وبابهره‌مندي‌ ازمشاركت‌ وهمياري‌ همه‌جانبه‌مردم‌ به‌گردآوري‌ ،سازماندهي‌ وعرضه‌ خدمات‌ تربيتي‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در اين‌ اساسنامه‌اقدام‌مي‌كند.

فصل‌ دوم‌ :هدف‌ انجمن‌
ماده‌ -1 اهداف‌ انجمن‌ به‌شرح‌زيرمي‌ باشد.
-1 آگاه‌تر ساختن‌ پدران‌ ومادران‌ و مربيان‌ به‌ معارف‌ اسلامي‌ در رابطه‌ با مسائل‌رشدوپرورش‌ كودكان‌، نوجوانان‌ و جوانان‌ باتوجه‌ به‌نيازهاي‌ آنان‌ ازجهات‌ مختلف‌معنوي‌ ،رواني‌، عاطفي‌، سياسي‌، اجتماعي‌ وبهداشتي‌ .
-2 تبيين‌ مسؤوليت‌ها و تقويت‌ احساس‌ آن‌ دراولياء ومربيان‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ پرورشي‌فرزندان‌.
-3 ايجاد و تقويت‌ و تحكيم‌ رابطه‌ صميمي‌ بين‌ اولياء و مربيان‌ ازيك‌ طرف‌ وفرزندان‌ ازطرف‌ ديگر.
-4 فراهم‌ كردن‌ موجبات‌ تحكيم‌ مباني‌ شخصيت‌ وتقويت‌ خودآگاهي‌ دركودكان‌ ،نوجوانان‌وجوانان‌.
-5 مطالعه‌ و بررسي‌ عللي‌ كه‌ موجب‌ ناسازگاري‌ وياعواملي‌ كه‌مانع‌رشد بدني‌ و رواني‌كودكان‌، نوجوانان‌ و جوانان‌ كشور بشود و پيداكردن‌ راههاي‌ رفع‌ علل‌ وموانع‌ بروز.
-6 آشناساختن‌ اولياء به‌ مسائل‌ اقتصادي‌ خانواده‌ وجامعه‌ وتخصصهاي‌ ضروري‌ وموردنياز كشور جهت‌ راهنمايي‌ شغلي‌ فرزندانشان‌ .
-7 جذب‌ امكانات‌ ونيروهاي‌ مردمي‌ جهت‌ مشاركت‌ همه‌ جانبه‌ آنان‌ درپيشبرد اهداف‌آموزش‌ وپرورش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ .

فصل‌ سوم‌:وظايف‌ انجمن‌
ماده‌ -2 روشهاي‌ نيل‌ به‌ اهداف‌
-1 تشكيل‌ مجالس‌ سخنراني‌ وبحث‌ آزاد جهت‌ طرح‌ مسائل‌ آموزشي‌ وتربيتي‌ .
-2 برگزاري‌ دوره‌ها وتشكيل‌ كلاسهاي‌ آموزشي‌ بابهره‌گيري‌ ازاستادان‌ صاحبنظر.
-3 ايجاد امكانات‌ وتأسيس‌ مراكزجهت‌ مشاوره‌ وراهنمايي‌ اولياء و رسيدگي‌ به‌ مشكلات‌تحصيلي‌، تربيتي‌ و خانوادگي‌ دانش‌آموزان‌ .
-4 ايجادتسهيلات‌ لازم‌ وامكانات‌ رفاهي‌ مناسب‌ براي‌ دانش‌آموزان‌ در حد امكان‌ از طريق‌انجمنهاي‌ اولياء و مربيان‌ مدارس‌
-5 ايجادزمينه‌براي‌ افزايش‌ فعاليت‌انجمنهاي‌ اولياءومربيان‌ مدارس‌ .
-6 همكاري‌ بااولياءومربيان‌ درجهت‌ تهيه‌ وارائه‌برنامه‌هاي‌ پرورشي‌ وتفريحي‌ سالم‌بخصوص‌ براي‌ ايام‌ فراغت‌ دانش‌ آموزان‌ .

فصل‌ چهارم‌ :اركان‌ انجمن‌
ماده‌ -3 اركان‌ انجمن‌ عبارتنداز:
الف‌- شوراي‌ عالي‌
ب‌- سازمان‌ مركزي‌
ج‌- كنگره‌سراسري‌
الف‌ - شوراي‌ عالي‌
ماده‌ -4 شوراي‌ عالي‌ مركب‌ از دوازده‌ نفربه‌شرح‌زيراست‌ :
-1 وزيرآموزش‌ وپرورش‌
-2 قائم‌ مقام‌ وزيرآموزش‌ وپرورش‌ درانجمن‌ مركزي‌ اولياءومربيان‌ .
-3 يكنفرازروحانيون‌ آشنابه‌مسائل‌ تعليم‌وتربيت‌.
-4 يكنفرپزشك‌
-5 سه‌ نفراز رؤسا يامربيان‌ پرورشي‌ آموزشگاهها(ازهردوره‌ تحصيلي‌ يكنفر)
-6 دو نفر متخصص‌ ياكارشناس‌ تعليم‌ وتربيت‌ و روانشناس‌
-7 سه‌ نفر از اولياي‌ علاقه‌مند به‌مشاركت‌ درامرآموزش‌ وپرورش‌ كه‌عضو انجمن‌ اولياء ومربيان‌ مدارس‌ باشند.
تبصره‌ -1 اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ بنابه‌پيشنهادقائم‌مقام‌ وزير وتصويب‌ وزير آموزش‌ و پرورش‌براي‌ مدت‌ دوسال‌ تعيين‌مي‌شوندوانتخاب‌ مجدد هريك‌ از آنان‌ بلامانع‌است‌.
تبصره‌ -2 افرادموضوع‌ بند هفت‌ پس‌ ازمشورت‌ قائم‌مقام‌ وزيرباكنگره‌سراسري‌ انتخاب‌ و به‌وزير آموزش‌ وپرورش‌ پيشنهادخواهندشد.
تبصره‌ -3 اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ بايدمسلمان‌ ، معتقد به‌ ولايت‌ فقيه‌،مؤمن‌ به‌ نظام‌ جمهوري‌اسلامي‌ ، مشتهر به‌ فضائل‌ اخلاقي‌ ورفتاراسلامي‌ باشند.
تبصره‌ -4 رياست‌ شوراباوزيرآموزش‌ وپرورش‌ ودرغياب‌ وي‌ باقائم‌ مقام‌ وزيرخواهدبودوشورا در اولين‌ جلسه‌ يك‌ دبير براي‌ مدت‌ يك‌سال‌ ازبين‌اعضاي‌ خود انتخاب‌ خواهدكرد.
تبصره‌ -5 آيين‌نامه‌داخلي‌ شوراتوسط رئيس‌ تهيه‌ وبه‌تصويب‌ شورا خواهدرسيد.
ماده‌ -5 اختيارات‌ و وظايف‌ شوراي‌ عالي‌ به‌شرح‌ زيرمي‌ باشد:
-1 تعيين‌سياستهاوخط مشي‌ اجرايي‌ انجمن‌ برمبناي‌ اهداف‌ مندرج‌ دراين‌اساسنامه‌.
-2 اتخاد تصميم‌ درباره‌ تشكيل‌ كمتيه‌هاي‌ مورد نياز وچگونگي‌ اداره‌آنها.
-3 بررسي‌ واتخاذ تصميم‌ درمورد پيشنهادهاوگزارشهاي‌ مطروحه‌ ازطرف‌ قائم‌مقام‌ وزير.
-4 بررسي‌ واتخاذ تصميم‌ درمورد نحوه‌ همكاريهاو مبادلات‌ فرهنگي‌بافدارسيون‌بين‌المللي‌ اولياء و مربيان‌ ومؤسسات‌ مشابه‌برابرمقررات‌.
-5 اتخاذ تصميم‌ درمورد قبول‌ كمك‌ وهدايا از طرف‌ اشخاص‌ حقيقي‌ وياحقوقي‌ سازمانها،نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ومؤسسات‌ دولتي‌ (اعم‌ از وجوه‌نقدي‌ ،موقوفات‌ ،اموال‌منقول‌ و غيرمنقول‌ وسهام‌ كارخانه‌هاوغيره‌)
-6 تدوين‌ و تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ اداري‌ ومالي‌ داخلي‌ انجمن‌ مركزي‌ ، اداره‌ كل‌ استان‌ وادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌.
-7 تدوين‌ و تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط به‌ دريافت‌ وهزينه‌كردن‌ كمكهاي‌ مردمي‌ درانجمنهاي‌ واحدهاي‌ آموزشي‌ .
-8 تدوين‌وتصويب‌ شرح‌ وظايف‌ كارشناسان‌ مسؤول‌،كارشناسان‌، مسؤولان‌ ومتصديان‌مربوط به‌امورانجمن‌ در ادارات‌ كل‌ وادارات‌ آموزش‌ وپرورش‌ وپيشنهادآن‌ به‌وزيرآموزش‌ وپرورش‌جهت‌ابلاغ‌.
-9 تدوين‌ وتصويب‌ آيين‌نامه‌ انجمن‌ اولياء ومربيان‌ واحدهاي‌ آموزشي‌ .
-10 نظارت‌ برحسن‌ اجراي‌ مفاداساسنامه‌.
ماده‌ -6 اختيارات‌ ووظايف‌ قائم‌مقام‌ وزير(مديرعامل‌):
-1 ابلاغ‌ واجراي‌ مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ پس‌ ازتأييدوزيرآموزش‌ وپروررش‌ برحسب‌موضوع‌.
-2 نظارت‌ برحسن‌ جريان‌ امورانجمن‌.
-3 تهيه‌ وتنظيم‌ گزارش‌ ساليانه‌ ،تراز نامه‌ وبودجه‌ جهت‌ تقديم‌ به‌شوراي‌ عالي‌ .
-4 ارائه‌طرحهاوپيشنهادهاي‌ لازم‌ جهت‌ پيشبرد اهداف‌ انجمن‌ به‌شوراي‌ عالي‌ .
-5 عقدواجراي‌ قراردادهاي‌ حقوقي‌،مالي‌ ومعاملاتي‌ انجمن‌ برابرمقررات‌.
-6 تشكيل‌ كميته‌هاي‌ لازم‌ بارعايت‌ مصوبات‌شوراي‌عالي‌موضوع‌بند2ماده‌5اين‌اساسنامه‌.
-7 نصب‌ وعزل‌ كاركنان‌ انجمن‌مركزي‌ برابر مقررات‌.
-8 معرفي‌ اعضاي‌ جديد تصدي‌ عضويت‌ درشوراي‌ عالي‌ ، 2 ماه‌ قبل‌ ازانقضاي‌ مدت‌شوراي‌قبل‌ .
ب‌ - سازمان‌ مركزي‌
ماده‌ -7 سازمان‌ انجمن‌ وحوزه‌ عمل‌ آن‌ :
-1 حوزه‌ فعاليت‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ شامل‌ دفترمركزي‌ ،ادارات‌كل‌، شهرستانها و مناطق‌ - وكليه‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ (اعم‌ از دبستان‌،راهنمايي‌تحصيلي‌، دبيرستان‌، هنرستان‌، دانشسرا) در تمام‌ سطح‌ كشور ونيز درمدارس‌ ايرانيان‌مقيم‌ خارج‌ ازكشور مي‌شود.
-2 سازمان‌ مركزي‌ انجمن‌ درتهران‌ ،زيرنظر قائم‌ مقام‌ وزير (مديرعامل‌)اداره‌ مي‌ شود.
-3 انجمن‌ درمركز هراستان‌ يك‌ كارشناس‌ مسؤول‌ زيرنظرمستقيم‌ مديركل‌ ،درادارات‌آموزش‌ و پرورش‌ برحسب‌ نياز وتناسب‌ جمعيت‌ محل‌ يك‌ مسؤول‌ زيرنظر مستقيم‌رئيس‌ اداره‌ وضرورتŠ چند متصدي‌ خواهدداشت‌ .
-4 انجمن‌ مي‌ تواند نيروي‌ انساني‌ مورد نياز خود راطبق‌ قوانين‌ ومقررات‌ از طريق‌استخدام‌، انتقال‌ و يا مأموريت‌ از خود وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ وياهردستگاه‌ ديگردولتي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، قراردادي‌ ،حق‌التدريسي‌ ، حق‌ التحقيقي‌ ياباپرداخت‌ حق‌حضور درجلسه‌ ياپرداخت‌ حق‌الزحمه‌ تأمين‌كند.
-5 انتصاب‌ نيروهاي‌ افتخاري‌ بااحراز صلاحيت‌ پس‌ ازتأييدقائم‌ مقام‌ وزيربلامانع‌است‌.
-6 كليه‌ نامه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ انجمن‌ باعنوان‌ وآرم‌ مخصوص‌ انجمن‌ اولياءومربيان‌ صادرمي‌شود.
تبصره‌- انجمن‌ جهت‌ پيشرفت‌ اهداف‌ خود،هرموقع‌ضروري‌ بداند تغييرات‌ لازم‌ را در تشكيلات‌سازمان‌ دفتر مركزي‌ يامراكز استانها وشهرستانها ومناطق‌ باهمكاري‌ دفترتشكيلات‌ وبودجه‌وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ انجام‌ خواهدداد.
ج‌- كنگره‌سراسري‌
ماده‌ -8 كنگره‌مجمعي‌ است‌ متشكل‌ از :
-1 اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ .
-2 ازكاركنان‌ انجمن‌هاي‌ اولياءومربيان‌ كشور به‌قرار:يك‌ مسؤول‌ ويك‌ كارشناس‌ مسؤول‌از هراستان‌ .
-3 منتخبي‌ از اولياء و دانش‌آموزان‌ (اعضاي‌ انجمنها) از هر منطقه‌ يكنفر با انتخاب‌انجمنهاي‌ آن‌ منطقه‌.
-4 منتخبي‌ از رؤساي‌ مدارس‌ كشور ازهرمنطقه‌ يك‌ نفر به‌انتخاب‌ رؤساي‌ آن‌ منطقه‌.
-5 دانشمندان‌ و متخصصان‌ تعليم‌ و تربيت‌ و امور اجتماعي‌ به‌ تشخيص‌ ودعوت‌ انجمن‌مركزي‌.
-6 مسؤولان‌ وكارشناسان‌ وزارتخانه‌ها،سازمانهاونهادهابه‌تشخيص‌ ودعوت‌ انجمن‌مركزي‌ .
تبصره‌ -1 كنگره‌سراسري‌ حتي‌ الامكان‌ هريك‌ سال‌ يك‌ بار درتهران‌ يادرمحل‌ مناسب‌ ديگربرگزارمي‌شود.
تبصره‌ -2 منظور ازتشكيل‌ گنكره‌ سراسري‌ استماع‌ گزارش‌ كاركردساليانه‌ انجمن‌ اولياء ومربيان‌جمهوري‌ اسلامي‌ ،تبادل‌ نظركلي‌ ،طرح‌پيشنهادهاي‌ جديد درجهت‌ پيشرفت‌ اهداف‌ انجمن‌و تعيين‌خط مشي‌ نيل‌ به‌ اهداف‌.


فصل‌ پنجم‌ :درآمد
ماده‌ -9 منابع‌مالي‌ انجمن‌ عبارت‌ خواهد بوداز:
-1 اعتبارات‌ جاري‌ انجمن‌ كه‌ دربودجه‌ سالانه‌ دولت‌ پيش‌ بيني‌ وتخصيص‌ داده‌ مي‌شود.
-2 هداياي‌ اعطايي‌ ازطرف‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ ،نهادهاومؤسسات‌ خصوصي‌ ،اشخاص‌حقيقي‌ و ياحقوقي‌ وياسايركمكهاي‌ مردمي‌ .
-3 درآمدهاي‌ حاصله‌ ازسودناشي‌ ازفروش‌ توليدات‌ انجمن‌ كه‌ بااستفاده‌ ازكمكهاي‌مردمي‌ ياابتكار خودانجمن‌ تهيه‌شده‌ است‌.
ماده‌ -10 اين‌ اساسنامه‌درپنج‌ فصل‌ وده‌ ماده‌ و56بندو8تبصره‌ تنظيم‌گرديده‌است‌.
موضوع‌: اساسنامه‌ انجمن‌ مركزي‌ اولياء ومربيان‌ مشتمل‌ برپنج‌ فصل‌ ،ده‌ ماده‌،56بندو8تبصره‌ درچهار صدوپنجاه‌ ويكمين‌ جلسه‌شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ مورخ‌ 1367/3/19 به‌تصويب‌ رسيد. صحيح‌ است‌ به‌ مورد اجراء گذارده‌ شود.
-120/162367/4/2 دش‌سيدكاظم‌ اكرمي‌
وزيرآموزش‌ وپرورش‌

رونوشت‌ جهت‌ استحضار به‌قائم‌ مقام‌ وزير درانجمن‌ مركزي‌ اولياء ومربيان‌ ايفادمي‌گردد.خواهشمند است‌ دستورفرمايند به‌ ادارات‌ ودفاتر ذيربط ابلاغ‌ نمايند.

جعفرمحقق‌ هرندي‌
دبيركل‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش
+ نوشته شده توسط علی حسن نظری در شنبه ۲۳ شهریور۱۳۸۷ و ساعت 11:18 |